Положення закладу освіти

Положення про Баранівську філію І-ІІ ступенів опорного навчального закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області»

1.Загальні положення

1.1. Баранівська філія І-ІІ ступенів опорного навчального закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області» створена рішенням Шишацької селищної ради Полтавської області з метою надання рівного доступу до якісної освіти та наближення місця навчання дітей до їх місця проживання ( далі філія).

1.2. Філія не є юридичною особою і діє на підставі даного Положення. Філія виконує функції початкової школи , а також, за рішенням засновника, виконує функції основної школи.

2. Організація діяльності філії

2.1. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та статутом опорного закладу.

2.2. Метою утворення філії є:

 • створення єдиного освітнього простору;
 • забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;
 • створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця проживання учнів;
 • раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

Головними завданнями філії є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

2.3. Філія опорного навчального закладу несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання фінансової дисципліни.

2.4. У філії опорного навчального закладу визначена українська мова навчання. Філія опорного закладу гарантує право отримання освіти державною мовою відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України про освіту.

2.5. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до філії здійснюється за наказом директора опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області» згідно чинного законодавства і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.6. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН.

Філія з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області» може створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи.

2.7. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області» на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників філії визначається директором опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області» відповідно до законодавства і затверджується відділом освіти Шишацької селищної ради.

2.8. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області»

Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня й відрахування дітей із них здійснюється за наказом директора опорного закладу на підставі заяви батьків (чи осіб, які їх замінюють).

2.9. Штатний розпис філії розробляється і затверджується відділом освіти Шишацької селищної ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

3 Управління філії

3.1. Керівництво філією здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, статуту опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області» та цього Положення.

3.2. Керівництво філією здійснює завідувач філією, який є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

3.3. Завідувач філією призначається на посаду та звільняється з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством за погодженням засновника та директора опорного навчального закладу

3.4. Завідувач філії:

 • забезпечує функціонування філії;
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якість знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимогщодо охорони дитинства, санітарногігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • ініціює заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів філій перед директором опорного закладу;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • організовує харчування і медичне обслуговування учнів;
 • вирішує питання господарської діяльності;
 • дає обов’язкові до виконання вказівки працівникам філії;
 • подає звітність про діяльність філії до опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області»;
 • складає розклад занять учнів і графіки роботи працівників;
 • представляє директору опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області» для тарифікації працівників філії;
 • представляє працівників до встановлення надбавок і доплат, преміювання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах
  (конференціях) колективу.
 • виконує інші функції, передбачені посадовою інструкцією.

4 Фінансування філії

4.1. Фінансування філії здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

5 Реорганізація й ліквідація філії опорного навчального закладу

5.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства.

6. Інші питання

6.1. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, необхідно керуватися чинним в Україні законодавством.